NAČIN REZERVACIJE I REALIZACIJA TURE JEDRENJA

Obratite nam se da bi smo potvrdili raspoloživost izabrane jedrilice u periodu koji ste izabrali. Po dobijanju potvrde da je termin slobodan vrši se uplata rezervacije.Rezervacija se vrši uplatom 50% cene jedrenja za izabrani period, najkasnije 5 dana po prijemu potvrde raspoloživosti jedrilice. Ostatak do pune cene jedrenja se uplaćuje najmanje pre početka jedrenja. Cena jedrenja je izražena ukupno za izabranu jedrilicu u izabranom periodu, nije moguće cenu deliti na broj osoba. Cena jedrenja izražava zbir osnovnnih troškova izabrane ture jedrenja. Konačna cena jedrenja izražava zbir cene jedrenja i svih doplata koje su navedene na prijavi aktivnosti jedrenja za izabranu turu. Prijava za aktivnosti jedrenja se vodi na vođu ekipe i sadržaj prijave uz uslove rezervacije i realizacije je obavezujući za celu ekipu. Realizacija može započeti samo za blagovremeno rezervisanu turu sa potpuno izmirenom uplatom konačne cene jedrenja kako je navedeno na prijavi aktivnosti jedrenja. Programi ture jedrenja su podložni promenama koje mogu nastati usled nepovoljnih vremenskih prilika ili drugih neočekivanih okolnosti koje se nisu mogle predvideti, a utiču na bezbednost plovidbe. Program i ruta ture jedrenja se mogu menjati i prilagođavati u skladu sa željama ekipe jedino uz dogovor sa skiperom. Uzimajući u obzir realne uslove za bezbednost plovidbe skiper donosi procenu i konačnu odluku o promeni rute jedrenja.

OTKAZIVANJE REZERVACIJE AKTIVNOSTI JEDRENJA

U slučaju opravdanog razloga otkazivnja rezervacije od strane ekipe (bolest, viša sila) uplaćena akontcija se ne vraća već će se prebaciti za naredni slobodan termin korišćenja usluge, koji će se dogovoriti kada prestanu razlozi otkazivanja rezervacije a uz obostrano usaglašavanje slobodnih termina u duhu dobre saradnje. Potrebno je priložiti adekvatnu dokumentaciju koja potkrepljuje opravdane razloge otkazivanja rezervisane ture jedrenja. Obzirom da se radi o rezervaciji najma odredjene jedrilice i usluga skipera, odustajanje jednog odnosno dva člana ekipe se ne može smatrati razlogom za otkazivanje cele rezervacije jedrenja. Ako se iz bilo kog razloga otkaže rezervacija jedrenja na ime nastalih realnih troškova zadržava se procenat ukupne cene jedrenja u visini:

  • 40% cene jedrenja ako je rezervacija otkazana više od 60 dana pre datuma dogovorene realizacije jedrenja
  • 50% cene jedrenja ako je rezervacija otkazana više od 30 dan pre datuma dogovorene realizacije jedrenja
  • 100% cene jedrenja ako je rezervacija otkazana manje od 30 dan pre datuma dogovorene realizacije jedrenja

Rezervacija će se smatrati otkazanom od strane ekipe u slučaju kašnjenja uplate dospele akontacije dužeg od 7 dana ili u slučaju ne izmirene uplate do konačne cene jedrenja navedene u prijavi do početka datuma realizacije. Realizacija jedrenja se može započeti samo za kompletno izmirene rezervacije. Datumom otkazivanja rezervacije se smatra dan prijema obaveštenja koje je u pisanom obliku preporučeno poštom ili elektronskom poštom uputio nosilac ugovora. U slučaju da ekipa pronađe adekvatnu zamenu za izabranu turu jedrenja, do tada uplaćena sredstva će se odmah obračunati kao akontacija novoj ekipi koja dolazi kao zamena. U slučaju prekida započete ture jedrenja dužeg od 48h a izazvanog zbog kvara na jedrilici koji onemogućuje dalju plovidbu, ekipi će biti vraćen novac umanjen srazmerno za do tada već realizovani deo ture jedrenja. Skiper moze otkazati rezervisanu uslugu pre početka vršenja usluge u slučaju opravdane sprečenosti realizacije jedrenja usled eventualno nastalih tehničkih problema ili drugih nepovoljnih okolnosti bitnih za realizaciju jedrenja koje nije bilo moguće predvideti u trenutku prijema rezervacije. U tom slučaju se obezbedjuje adekvatna zamena koja ispunjaava iste ili bolje uslove a u slučaju da se ne može obezbediti adekvatna zamena uplaćena sredstva se vraćaju uplatiocu u celosti. Promena termina jedrenja se smatra otkazivanjem ture jedrenja i ponovo se vrši nova rezervacija u skladu sa rapoloživosti termina.

VAŽNA NAPOMENA

Vremenski uslovi ne mogu biti razlog otkazivanja jedrenja već jedino mogu biti uzrok promene programa ture jedrenja. Uzimajući u obzir želje posade i objektivne uslove za bezbednu plovidbu skiper u svim situacijama donosi procenu i konačnu odluku o promeni plana jedrenja u slučaju nepovoljnih okolnosti koje mogu nastati a sve u skladu sa važećim zakonima države domaćina (Grčka) i propisima bezbedne plovidbe.